با معجون ها در یک دقیقه عربی رو سر بکش

معجون 1 : حروف ابتدای فعل ماضی
معجون 5 : لای نفی و نهی
معجون 9 : تحلیل تست فعل مجهول
معجون 13 : تحلیل تست مضارع مجزوم
معجون 2 : حروف ناصبه
معجون 6 : ضمیر های متصل
معجون 10 : تفاوت بین فاعل و اسم فاعل
معجون 14 : باحال کیه ؟
معجون 3 : حروف زائد در فعلها
معجون 7 : نای متصل به فعل
معجون 11 : تحلیل تست اسم فاعل
معجون 15 : تحلیل تست حال
معجون 4 : حروف زائد در فعلها
معجون 8 : معلوم و مجهول
معجون 12 : تفاوت لَم و لِمَ
معجون 16 : فعل امر